Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden Sally Beauty Netherlands B.V.

1. ALGEMEEN

 1. In deze algemene voorwaarden worden de navolgende definities gebruikt:
  • "Sally Beauty" betekent Sally Beauty Netherlands BV, zoals ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 34182595;
  • "afnemer" betekent (potentiële) afnemer/afnemer van Sally Beauty. Waar in deze voorwaarden de afnemer wordt genoemd zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en/of andere rechtsopvolgers;
  • "dienst" betekent een door Sally Beauty aangeboden en/of geleverde dienst, in de ruimste zin van het woord;
  • "product" betekent een door Sally Beauty aangeboden en/of geleverde product, in de ruimste zin van het woord.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Sally Beauty gedane aanbiedingen en/of met of door Sally Beauty gesloten overeenkomsten alsmede op de uitvoering daarvan.
 3. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de afnemer gehanteerde (algemene) voorwaarden. Afwijkende bepalingen en/of aanspraken zijn slechts dan van toepassing, wanneer Sally Beauty deze bepalingen en/of afspraken uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt.
 4. Bepalingen uit deze algemene voorwaarden, die in strijd zijn met voor consumenten geldende dwingende wettelijke bepalingen, gelden niet indien de afnemer een consument is.

2. OFFERTES/OPDRACHTEN

 1. Aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, steeds vrijblijvend, verstrekte gegevens en bijlagen zijn informatief en geven slechts een algemene weergave. Is aan de afnemer een monster, tekening of model getoond of verstrekt, dan is zulks uitsluitend bij wijze van aanduiding geschied zonder dat de zaak daaraan behoeft te antwoorden. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de afnemer zijn onherroepelijk.
 2. Sally Beauty is slechts gebonden indien zij de aanvaarding van het aanbod schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen. Sally Beauty behoudt zich het recht voor opdrachten te weigeren. Ingeval de afnemer een door Sally Beauty gedaan vrijblijvend aanbod aanvaardt, heeft Sally Beauty het recht om binnen twee dagen nadat de aanvaarding haar heeft bereikt, haar aanbod te herroepen.
 3. Indien een aanbieding van Sally Beauty niet leidt tot een opdracht van de afnemer zullen aan Sally Beauty alle stukken en bescheiden betreffende de aanbieding voor rekening en voor risico van de afnemer worden teruggezonden.
 4. Is door de afnemer aan Sally Beauty een offerte gevraagd en wordt voorts geen opdracht verleend, dan is de afnemer een redelijke vergoeding verschuldigd voor de door Sally Beauty verrichte werkzaamheden en/of gemaakte kosten, tenzij van tevoren schriftelijk anders is overeengekomen.

3. GEGEVENS EN VRIJWARING

 1. De afnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Sally Beauty verstrekte gegevens en informatie. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Sally Beauty staan of indien de afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Sally Beauty daarnaast het recht om de daardoor ontstane kosten volgens de bij haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
 2. De afnemer zal Sally Beauty evenals medewerkers van Sally Beauty vrijwaren voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden als gevolg van het handelen of nalaten van de afnemer, de onjuistheid of onvolledigheid van door of namens de afnemer verstrekte gegevens of informatie en/of onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.
 3. De afnemer vrijwaart Sally Beauty te allen tijde tegen aanspraken gebaseerd op artikel 7:658 BW en tegen vergoedingen van schade aan de persoonlijke eigendommen van de medewerkers van Sally Beauty. De afnemer is verplicht tot het onderhouden van en toezien op veilige werkomstandigheden.

4. OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst tussen Sally Beauty en de afnemer wordt pas geacht tot stand te zijn gekomen, indien en voor zover door Sally Beauty de door de afnemer gegeven opdracht is aanvaard door middel van een schriftelijke verklaring, tenzij levering en/of uitvoering der werkzaamheden terstond na bestelling of opdracht volgt. In dat geval geldt haar factuur tevens als schriftelijke bevestiging van de overeenkomst. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel bin¬den Sally Beauty alleen indien zij deze schriftelijk heeft bevestigd. Eventuele of beweerde onjuistheden in de opdrachtbevestiging dienen binnen 3 werkdagen na de datum van de bevestiging door de afnemer schriftelijk aan Sally Beauty te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Voor werkzaamheden, waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtaanvaarding wordt verzonden, wordt eveneens de factuur als bevestiging van de overeenkomst beschouwd.
 3. Aanvullende afspraken en/of wijzigingen in de overeenkomst binden Sally Beauty slechts na schriftelijke aanvaarding daarvan. Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing.

5. PRIJS

 1. Alle prijzen zijn netto, derhalve onder meer exclusief BTW, andere belastingen of heffingen, in- en uitvoerrechten, accijnzen, verpakkings- en transportkosten en reis- en verblijfskosten. Prijzen van producten en diensten zijn tevens exclusief montage, installatie, reiniging en plaatsings- en ophaalkosten en zijn berekend voor levering ex works, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle prijzen zijn in euros. Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, is Sally Beauty gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, zelfs indien is overeengekomen dat de prijs vast zal zijn. Indien de afnemer een consument is, is de consument in geval van een prijswijziging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Indien Sally Beauty bijkomende diensten op zich heeft genomen en/of producten verbruikt of levert zonder dat daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen, is zij gerechtigd de afnemer daarvoor de werkelijke kosten en/of de bij Sally Beauty gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

6. LEVERTIJD EN LEVERING

 1. Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van levertijd verplicht Sally Beauty niet tot schadevergoeding en geeft de afnemer niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. De afnemer is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre Sally Beauty niet binnen een door de afnemer gestelde redelijke termijn alsnog uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de oorspronkelijke levertijd. Sally Beauty is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. De levertijd begint op de dag waarop door de afnemer de schriftelijke orderbevestiging van Sally Beauty is ontvangen, echter niet eerder dan nadat aan alle eventuele bijzonderheden, verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst welke eerst door de afnemer tot stand gebracht moeten worden, zijn voldaan. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen vindt levering plaats Ex Works (Incoterms 2010).
 2. Sally Beauty is bevoegd in gedeelten te leveren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.
 3. De door Sally Beauty af te leveren hoeveelheid producten mag met 5% afwijken van de met de afnemer overeengekomen hoeveelheid.
 4. Zodra aan de afnemer door Sally Beauty is medegedeeld dat de producten vanaf een bepaalde datum voor levering gereedstaan, worden die goederen geacht op die datum te zijn geleverd en is de afnemer vanaf die datum verplicht de producten te betalen.
 5. Indien met een afnemer, niet zijnde een consument, is overeengekomen dat Sally Beauty het vervoer van de producten zal verzorgen, geschiedt zulks voor risico en rekening van de afnemer ook indien de transportverzekering door Sally Beauty wordt afgesloten. Sally Beauty is te allen tijde vrij in de keuze van het vervoermiddel en bij franco levering slechts verplicht daar te leveren waar dit met het door Sally Beauty gekozen vervoermiddel op normale wijze mogelijk is. De afnemer is verplicht om de producten aldaar in ontvangst te nemen.
 6. Indien de opdracht op verzoek van de afnemer binnen een kortere termijn dan overeengekomen is uitgevoerd of afgeleverd, zullen de eventueel daaraan verbonden extra kosten aan de afnemer worden doorberekend.
 7. Indien de afnemer de producten niet in ontvangst neemt dan wel deze niet komt/laat afhalen, worden deze zolang Sally Beauty dat wenselijk acht voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. Sally Beauty heeft in dit geval, evenals bij iedere andere (toerekenbare) tekortkoming van de afnemer, te allen tijde de bevoegdheid om hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, een en ander onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.

7. TRANSPORT/RISICO

 1. Het risico van beschadiging, teniet gaan of verloren gaan van de te leveren producten gaat over op de afnemer op het moment dat Sally Beauty de producten voor levering klaarzet, ongeacht of de afnemer de producten daadwerkelijk op het afgesproken moment van levering komt of laat afhalen. Dit geldt eveneens indien het vervoer van de producten door Sally Beauty zal geschieden. De kosten van vervoer zijn voor rekening van de afnemer; ze zijn niet in de koopprijs begrepen.
 2. Indien is overeengekomen dat het vervoer van de goederen door Sally Beauty zal geschieden, zal steeds de goedkoopste wijze van verzenden gevolgd worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De goederen reizen voor risico van de afnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het aannemen van de goederen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs dat de producten in goede staat verkeerden. Oponthoud of vertraging in het vervoer is niet voor rekening Sally Beauty, tenzij dit uitsluitend door haar schuld veroorzaakt is.

8. OVERMACHT

 1. Onder overmacht zijn mede te verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, werkstakingen, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van invoer/uitvoer, door Sally Beauty onvoorziene problemen bij productie of transport en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Sally Beauty afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Sally Beauty zijn ingeschakeld.
 2. Indien Sally Beauty door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De afnemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente. Indien sprake is van een overmachtsituatie is Sally Beauty bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmachtsituatie langer dan 2 maanden duurt, dan is ook de afnemer bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.
 3. Indien Sally Beauty bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

9. KLACHTEN

 1. De afnemer dient de geleverde producten en/of diensten meteen na ontvangst nauwkeurig te controleren. Een eventuele klacht met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de op de vrachtbrief dan wel afleverbon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen de afnemer opleveren.
 2. De afnemer dient eventuele klachten over de producten en/of diensten en/of de uitvoering van de overeenkomst, voor zover hij geen consument is, binnen 8 dagen nadat de afnemer het gebrek ontdekt dan wel had behoren te ontdekken bij Sally Beauty in te dienen. Bij gebreke van tijdige klacht vervalt elke aanspraak op Sally Beauty. De afnemer is verplicht om de producten waarover is geklaagd ter beschikking van Sally Beauty te houden om de tekortkoming vast te stellen, op straffe van verval van ieder recht op herstel, ontbinding en/of (schade)vergoeding.
 3. De afnemer dient, voor zover hij geen consument is, eventuele onjuistheden in facturen van Sally Beauty binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Sally Beauty mede te delen, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.
 4. Retourgoederen wegens gebrekkige levering, althans anders dan wegens foutieve levering, worden slechts teruggenomen wanneer Sally Beauty daarmee schriftelijk akkoord is gegaan en het pakbon- c.q. factuurnummer zijn vermeld.
 5. Slechts retourgoederen in ongeschonden staat en in originele verpakking, niet voorzien van eigen van de afnemer afkomstige gegevens zoals reclame, firmanaam, prijzen en andere aantekeningen, kunnen voor creditering in aanmerking komen.
 6. Behoudens in aantoonbare noodgevallen vervalt ieder reclamerecht wanneer door derden reparaties zijn verricht die door Sally Beauty hadden kunnen geschieden.
 7. Na constatering van een tekortkoming in een product is de afnemer verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.
 8. Klachten schorten de betalingsverplichtingen van de afnemer niet op.
 9. Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de afnemer geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde producten.
 10. Iedere vordering op Sally Beauty, tenzij deze door Sally Beauty is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

10. GARANTIE

 1. Sally Beauty staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten en/of diensten in overeenstemming met wat de afnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Sally Beauty geleverde producten en/of diensten, dan zal Sally Beauty naar haar keuze deze gebreken (laten) herstellen of de betrokken producten geheel of gedeeltelijk vervangen, dan wel een redelijke prijsvermindering toekennen. Indien dat binnen een door de afnemer gestelde redelijke termijn niet mogelijk is, dan is de afnemer gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. Deze garantie is beperkt tot de garantie welke jegens Sally Beauty door de desbetreffende fabrikant of leverancier is verstrekt en welke jegens Sally Beauty wordt nagekomen. Indien voor een product een uiterste gebruiksdatum dan wel houdbaarheidsdatum geldt, is de garantie in ieder geval in duur beperkt tot deze datum. Indien de afnemer een consument is, geldt dat de garantie geldt gedurende een periode van maximaal 24 maanden dan wel zoveel korter als uit de op het product aangegeven expiratiedatum blijkt.
 2. Voor het overige heeft de afnemer geen enkele aanspraak op garantie jegens Sally Beauty, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van het verwerken door de afnemer van de producten, het door (personeel van) de afnemer ondeugdelijk of in strijd met door of namens Sally Beauty gegeven instructies vervoeren, bewaren of gebruiken van producten dan wel door ander dan het normale voorziene gebruik.
 3. Sally Beauty is uit hoofde van deze garantie slechts aansprakelijk voor gebreken aan het door haar geleverde, waarover overeenkomstig artikel 9 tijdig is gereclameerd en van welke gebreken de afnemer ten genoege van Sally Beauty bewijst dat ze uitsluitend het rechtstreeks gevolg zijn van fabricage- en/of vervaardigingsfouten.
 4. Herstel of vervanging op grond van garantie leidt niet tot overeenkomstige verlenging van de garantietermijn. Bij vervanging of vergoeding van enig deel wordt het vervangen of vergoede eigendom van Sally Beauty en dient dit franco aan haar te worden geretourneerd.
 5. Elke aanspraak op garantie vervalt, indien derden zonder voorkennis en toestemming van Sally Beauty werkzaamheden van welke aard ook hebben verricht aan de producten en/of diensten ten aanzien waarvan het beroep op de garantie wordt gedaan.
 6. Sally Beauty is tot geen enkele garantie, hoe ook genaamd gehouden, indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere met haar gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.
 7. Deze garantiebepalingen gelden onverminderd de rechten die de afnemer, voor zover deze consument is, op grond van de wet heeft en waarvan niet afgeweken mag worden.

11. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Buiten het bepaalde in artikel 9A heeft de afnemer geen enkele aanspraak op Sally Beauty wegens gebreken in de door Sally Beauty geleverde producten en/of diensten.
 2. Sally Beauty is nooit aansprakelijk voor immateriële schade, letselschade, bedrijfsstilstand, gevolgschade waaronder winstderving en (andere) indirecte schade van de afnemer, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Sally Beauty. Sally Beauty is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.
 3. Schade aan producten veroorzaakt door beschadiging of vernieling van verpakking is voor rekening en risico van de afnemer.
 4. In alle gevallen waarin Sally Beauty ten opzichte van de afnemer gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de netto factuurwaarde van de geleverde producten en/of diensten waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt. Indien de schade gedekt is door een verzekering van Sally Beauty, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Sally Beauty behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren producten voor, totdat haar vorderingen ter zake van de geleverde en te leveren producten en diensten geheel door de opdrachtnemer zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meer overeenkomsten.
 2. De afnemer is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of het eigendom daarvan over te dragen, anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.
 3. De afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Sally Beauty te bewaren.
 4. Indien de afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Sally Beauty gerechtigd de haar toebehorende producten op kosten van de afnemer terug te (laten) halen van de plaats waar zij zich bevinden.

13. RETENTIERECHT

 1. Sally Beauty is gerechtigd alle goederen, gelden en documenten, welke zij van de afnemer onder zich heeft of zal krijgen, terug te houden totdat al hetgeen Sally Beauty toekomt geheel zal zijn voldaan, tenzij de afnemer hiervoor genoegzame zekerheid heeft gesteld.

14. ZEKERHEIDSSTELLING

 1. Sally Beauty heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.
 2. Nadat de door Sally Beauty gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, of door de weigering tot zekerheidsstelling, is de afnemer van rechtswege in verzuim en kan Sally Beauty de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een aan de afnemer gerichte schriftelijke verklaring ontbinden en het reeds geleverde terugnemen, onverminderd haar rechten op vergoeding van kosten, interesten en schade, winstderving daaronder begrepen. Eveneens is Sally Beauty dan gerechtigd de aan Sally Beauty ter bewerking of reparatie aangeboden producten tot zich te nemen en te houden met het recht van eigenmachtige verkoop, strekkende tot verhaal van haar vorderingen, schade en kosten, onverminderd haar vorengenoemde rechten.

15. BETALING

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de producten en/of diensten van Sally Beauty voorafgaand aan de levering te geschieden op de door Sally Beauty aangegeven wijze. Dit geldt ook indien door de leverancier van Sally Beauty of door de door Sally Beauty ingeschakelde hulppersonen rechtstreeks aan de afnemer wordt geleverd.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de afnemer alle leveringen van producten en/of diensten binnen veertien dagen na factuurdatum te betalen, zonder korting en zonder enig recht op verrekening. Indien de afnemer een consument is, behoudt deze zijn recht op verrekening. De door de bank aangegeven valutadag van creditering is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
 3. Sally Beauty is te allen tijde gerechtigd van de afnemer gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het alsdan verschuldigde bedrag te vorderen. Indien de afnemer een consument is, is Sally Beauty gerechtigd vooruitbetaling van maximaal 50% van de totale prijs te vorderen. Op alle facturen wordt een toeslag voor kredietbeperking van 2% over het nog openstaande bedrag in rekening gebracht, welke uitsluitend verschuldigd is, indien veertien dagen na factuurdatum nog geen betaling door Sally Beauty is ontvangen.
 4. Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de afnemer zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd, die gelijk is aan de wettelijke handelsrente met een minimum van 5%, waarbij een deel van een maand als een volle maand wordt geteld.
 5. Indien de afnemer in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen jegens Sally Beauty, is de afnemer gehouden alle door Sally Beauty te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, zonder uitzondering, waaronder begrepen het honorarium, de kantoorkosten en de BTW van de door Sally Beauty ingeschakelde raadsman, ook voor zover deze niet bij vonnis zouden kunnen worden geliquideerd, voor zijn rekening te nemen en te betalen. Het wegens buitengerechtelijke incassokosten door de afnemer aan Sally Beauty te betalen bedrag zal minimaal 15% van de ter incasso gegeven hoofdsom plus rente belopen, zulks met een minimum van € 50,- exclusief BTW. Indien de afnemer een consument is, geldt dat de buitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit vergoeding voor buitenrechtelijke incassokosten zal worden berekend.
 6. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit de met Sally Beauty gesloten overeenkomst mochten voortvloeien, alsmede ingeval van faillissement(s-aanvraag), (aanvraag tot surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de afnemer of ondercuratelestelling van de afnemer, wordt de afnemer geacht van rechtswege in gebreke te zijn en heeft Sally Beauty naar eigen keuze het recht, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden door middel van een buitengerechtelijke verklaring, zonder dat Sally Beauty tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn, onverminderd haar recht tot het vorderen van de afnemer van volledige vergoeding van de ten gevolge van de opschorting of gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door Sally Beauty geleden c.q. te lijden schade, kosten en interesten, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. In alle gevallen, ook wanneer Sally Beauty nakoming van de overeenkomst vraagt, is elke vordering die zij op de afnemer heeft dadelijk en ineens opeisbaar.
 7. Voor opdrachten, die een langere bewerkingstijd vereisen, kan door Sally Beauty betaling in gedeelten worden verlangd, in welk geval vooraf de bedragen en de betalingstermijnen dienen te worden overeengekomen.

16. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten en/ of diensten en de benamingen daarvan, en met betrekking tot alles wat Sally Beauty ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen verpakkingen, reclamemateriaal en afbeeldingen, komen toe aan Sally Beauty.
 2. Het is de afnemer niet toegestaan om enige aanduiding van merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom van de producten te verwijderen of te wijzigen. De afnemer zal de producten uitsluitend aanbieden, verkopen en leveren onder het merk, het logo en de verpakking die Sally Beauty aan de producten heeft toegekend.

17. GESCHILLEN

 1. Op alle aanbiedingen van Sally Beauty, de door Sally Beauty gesloten overeenkomsten en de uitvoering hiervan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Elk internationaal verdrag over de koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) uitgesloten.
 2. Alle geschillen tussen Sally Beauty en de afnemer zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Sally Beauty is gevestigd, tenzij een andere rechter op grond van dwingend recht bevoegd is. In afwijking hiervan is Sally Beauty bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de afnemer te wenden.

18. SLOTBEPALINGEN

 1. De afnemer verplicht zich om strikte geheimhouding te betrachten over alle informatie en andere gegevens van Sally Beauty waarvan hij in redelijkheid kan beseffen dat deze gegevens geheim of vertrouwelijk zijn.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden integraal van toepassing. Sally Beauty en de afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde het nietige c.q. vernietigde gedeelte te vervangen. Zoveel als mogelijk zal daarbij het doel en de strekking van het oorspronkelijk bepaalde in acht worden genomen.
 3. Indien degene die de opdrachtbevestiging/overeenkomst ondertekent namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Sally Beauty verantwoordelijk en aansprakelijk als ware hij zelf de afnemer.
 4. In geval van discussie over uitleg en interpretatie van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst leidend.